REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

La reeducació psicopedagògica és una intervenció personalitzada per a nens i adolescents amb problemes de rendiment escolar com a conseqüència d’un trastorn de l’aprenentatge i/o manca d’hàbits i motivació.

Quan cal fer reeducacions?

Quines dificultats podem detectar des de casa i des de l'escola?

Com procedim?

 • Realitzem una primera avaluació psicopedagògica amb proves específiques per tal de conèixer les dificultats actuals i dissenyem un programa individual de reeducació que recull els objectius concrets a treballar.
 • Apliquem els mètodes més innovadors que es van creant utilitzant, si s’escau, les noves tecnologies.
 • Recolzem les reeducacions de lectoescriptura amb el mètode Glifing.
 • Ens reunim amb l’equip psicopedagògic de l’escola per tal de coordinar-nos en l’assoliment dels objectius.
 • S’informa regularment als pares de l’evolució de les reeducacions i se’ls donen les eines per ajudar i comprendre al nen i adolescent en l’entorn familiar.

Les reeducacions tracten casos de:

 • Trastorns d’aprenentatge: lectura, escriptura i càlcul (dislèxia, disortografia, disgrafia i discalcúlia) rapidesa i comprensió lectora, faltes d’ortografia, expressió escrita, errors en el càlcul i en la resolució de problemes matemàtics, etc.
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH): alteració de les funcions executives en atenció, percepció i memòria. 
 • Trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV): alteració de la coordinació motriu, memòria visual, percepció espacial i habilitats socials.
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL): alteració de la consciència fonològica, us pobre del vocabulari i baixa comprensió pragmàtica del llenguatge.
 • Dificultats d’aprenentatge: manca d’hàbits i tècniques d’estudi, baixa organització i planificació.
 •  Altes Capacitats: dificultats d'organització i adaptació, i millora en les habilitats interpersonals i comunicatives.
 • Baixa motivació i autoestima acadèmica: procrastinació, baixa tolerància a la frustració, poca capacitat de superació de les dificultats.

Amb la reeducació els vostres fills i filles aprendran tècniques d'estudi, resolució de problemes, lectoescriptura i milloraran l'atenció, la memòria o control de la impulsivitat, la motivació i la capacitat de superació.

Dislèxia. Què és, com afecta i què cal fer?

És un trastorn del neurodesenvolupament que es caracteritza per una dificultat molt gran per automatitzar els processos de la lectura i de l’escriptura.

Les dificultats de la dislèxia es troben en la consciència fonològica, de manera que la correspondència entre el grafema i el fonema es veuen alterats.

La intervenció que oferim, es centra en activitats que afavoreixen l’adquisició de la consciència fonològica i l’activació de la ruta lèxica.