LOGOPÈDIA

Atenem aquelles alteracions que apareixen en els trastorns de la parla i/o del llenguatge tant a nivell oral com escrit, veu i deglució.  

Dislàlia- dificultats articulatòries

És una dificultat o defecte en la correcta producció d’un so o d’un grup de sons.

La intervenció aborda diferents tècniques per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquestes dificultats logopèdiques en nens i adults.

Avaluació, diagnòstic i tractament en:

 • Trastorns de la parla: dislàlia, disfèmia, retard de la parla
 • Trastorns del llenguatge: retard en l’adquisició del llenguatge, disfàsia, afàsia, Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Alteracions de la lectura i l'escriptura: dislèxia, disgrafia, disortografia, alteracions en la mecànica, velocitat i comprensió lectora.
 • Alteracions del ritme i la fluència: disfèmia, taquifèmia
 • Deglució atípica i respiració oral
 • Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia

L’objectiu de la teràpia és:

 • Millorar i ampliar el vocabulari expressiu
 • Enfortir la mobilitat dels òrgans bucofonatoris
 • Treballar la discriminació dels sons i afavorir el processament fonològic
 • Millorar la morfologia i la sintaxis
 • Donar confiança al nen a l’hora d’expressar-se
La logopeda estarà en constant comunicació amb els pares per facilitar exercicis específics per a seguir treballant a casa i si es requereix també amb l’escola amb la finalitat d’ anar coordinats i donar pautes específiques als educadors.


INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA ESPECÍFICA D'ADULTS

 • Alteracions neurològiques adquirides: afàsies, disàrtries, disfàgia.
 • Demències, Parkinson, Alzheimer
 • Tallers de memòria per a adults